Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

 Dla kogo?

  • należy  prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,(jeśli prowadzona była przez cały rok), nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku (w bieżącym 2018 roku wynosi ono 2100 zł brutto).

Wyjątki:

Z „małego ZUS” nie skorzystają przedsiębiorcy którzy :

  • w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.
  • Rozpoczęli działalność w 2019 roku ( pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej)

Limity:

  • przy założeniu prowadzenia działalności przez pełen rok kalendarzowy, próg o którym mowa powyżej wynosi więc 63 000 zł.
  • jeśli działalność została w 2018 roku rozpoczęta, zakończona lub była zawieszana, limit którego nie może przekroczyć przychód z  działalności  jest odpowiednio niższy.

Ustala się go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 63 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

  • Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej (jako miesiąc kalendarzowy przyjmuje się każdy miesiąc, w którym podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień).

Ważne:

Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni, w której przedsiębiorca podlegał w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności.  Dlatego nie należy uwzględniać w niej liczby dni, w których podlegano ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Należy uwzględnić okres korzystania z tzw. ulgi na start.

 Rezygnacja z „małego ZUS”

Rezygnacja z uprawnienia do ustalania najniższej podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu, tj. do korzystania z małego ZUS jest możliwa w każdej chwili jeśli nie zgłosimy się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia, w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia danego roku,
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym będą spełnione warunki do korzystania z małego ZUS.
Call Now Button